Statut

Statut Polskiego Stowarzyszenia Chorych Żywionych Pozajelitowo Dojelitowo w Warunkach Domowych „PERMAF” (zwany dalej „Statutem”) tekst jednolity Statutu z dnia [_11. 05. 2013_]
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 § 1.
 
 1. Stowarzyszenie Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych „PERMAF” zwane dalej „Stowarzyszeniem”, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r, Prawo o Stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 79, poz. 855 z 2001r. z póz.zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej Stowarzyszenie „PERMAF”.
 3. (skreślony).
§ 2.
 
 1. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 2. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 
§ 3.
 
 1. Stowarzyszenie jest powołane na czas nieokreślony.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Organem nadzorującym jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy.
 
§ 4.
 
Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną członków Stowarzyszenia. Dla prowadzenia swoich działań Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 
§ 5.
 
Stowarzyszenie w swojej działalności kieruje się zasadą szacunku wobec osobistych poglądów człowieka oraz osób korzystających z jego pomocy.
 
§ 6.
 
Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki, medale i przyznawać je wraz z nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Stowarzyszenia.
Rozdział II
Cele i sposoby realizacji
§ 7.
 
Celem Stowarzyszenia są wszechstronne działania na rzecz chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo, a także wspieranie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w Polsce i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 
§ 8.
 
 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez dbanie o przestrzeganie praw pacjenta w zakresie prowadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a w szczególności:
  • prawa do wyboru metody żywienia tzn. do samodzielnego sporządzania mieszanin żywieniowych lub korzystania z gotowych mieszanin żywieniowych;
  • prawa do wyboru ośrodka prowadzącego żywienie pozajelitowe lub dojelitowe;
  • reprezentowanie głosu pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo we wszelkich istotnych dla ich zdrowia i życia sprawach;
  • działania mające na celu popularyzację metod leczenia żywieniowego, podnoszenie poziomu wiedzy na ten temat w społeczeństwie, a szczególnie w środowiskach medycznych, wśród pacjentów żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz wśród osób chorych zagrożonych niedożywieniem i wyniszczeniem;
  • piniowanie zasad dotyczących prawidłowego powadzenia żywienia pozajelitowego i dojelitowego;
  • współpracę z innymi organizacjami (stowarzyszeniami, fundacjami itp.), których celem jest działanie na rzecz osób chorych;
  • współpracę z jednostkami służby zdrowia oraz wspieranie ich działalności na rzecz osób chorych;
 2. Dla osiągnięcia swoich celów Stowarzyszenie może wspierać działalność innych osób prawnych, zbieżną z jego celami.
Rozdział III
Członkowie - prawa i obowiązki
§ 9.
 
 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi Stowarzyszenie.
 3. Stowarzyszenie posiada członków zwyczajnych i wspierających
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która złożyła deklarację i została przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia, która złożyła deklarację i została przyjęta uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.
 
§ 10.
 
Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. uczestnictwa w wyborach władz Stowarzyszenia;
 2. być wybierani do organów Stowarzyszenia;
 3. współdecydowania o działalności Stowarzyszenia;
 4. do korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia;
 5. do brania udziału w zebraniach, wykładach, imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie. 
§ 11.
 
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
 1. brania czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów;
 2. uczestniczenia w walnych zebraniach członków;
 3. przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia;
 4. regularnego opłacania składek członkowskich;
§ 12.
 
 1. Członkowie wspierający nie mają biernego i czynnego prawa wyborczego, poza tym przysługują im te same prawa co członkom zwyczajnym.
 2. Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 
§ 13.
 
Utrata członkowstwa następuje na skutek:
 1. pisemnej rezygnacji złożonej Zarządowi Stowarzyszenia;
 2. skreślenia przez Zarząd z powodu nie płacenia składek członkowskich przez jeden rok, bez powiadomienia Zarządu o przyczynach ich niepłacenia;
 3. wykluczenia przez Zarząd z powodu: łamania statutu, nieprzestrzegania uchwał, notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia, utraty praw obywatelskich;
 4. śmierci członka zwyczajnego lub wspierającego będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych lub likwidacji członka wspierającego będącego osobą prawną.
Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkowstwa zainteresowanemu przysługuje wniesienie odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o wykluczeniu. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie na swoim najbliższym posiedzeniu. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna. Członek wykluczony ze Stowarzyszenia do czasu rozpatrzenia odwołania jest zawieszony w prawach członkowskich.
 
§ 14.
(skreślony)

 § 15.
(skreślony)
Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16.
 
Władzami Stowarzyszenia są:
 • Walne Zebranie Członków;
 • Zarząd;
 • Komisja Rewizyjna.
 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie można być dłużej niż 2 kadencje.
 2. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym spośród wszystkich członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:
  • ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  • pisemnej rezygnacji,
  • odwołania przez Walne Zebranie Członków uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
 4. W przypadkach wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed upływem kadencji Walne Zebranie dokonuje uzupełnienia składu na okres do upływu kadencji.
 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sytuacjach wskazanych w ust. 4 lit. b pełni on swoją funkcję do czasu wyboru innej osoby na jego miejsce, chyba że Walne Zebranie Członków postanowi inaczej.
§ 17.
 
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne jest zwoływane raz na rok, a nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie.
 3. Zarówno zwyczajne jak i nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku wniosku Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków, Zarząd Stowarzyszenia zobowiązany jest zwołać Walne Zebranie Członków w terminie najpóźniej 1 miesiąc od daty złożenia pisemnego wniosku.
 5. Termin i miejsce obrad Walnego Zebrania Członków są podawane przez Zarząd do wiadomości członków Stowarzyszenia co najmniej 7 dni przed zwołaniem zebrania w formie pisemnej.
 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają bezwzględną większością obecnych osób. Głosowanie jest jawne, z wyjątkiem głosowania w sprawach personalnych.
 7. (skreślony).
§ 18.
 
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:
  • opracowywanie i uchwalanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
  • uchwalanie zmian do Statutu;
  • wybór i odwoływanie władz Stowarzyszenia (wybór i odwoływanie odbywa się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów);
  • udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  • przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  • rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  • rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłaszanych przez członków Stowarzyszenia;
  • podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, której rozpatrzenie nie należy do kompetencji Zarządu lub Komisji Rewizyjnej;
  • podejmowanie uchwał o przystąpieniu Stowarzyszenia do stowarzyszeń międzynarodowych i krajowych związków stowarzyszeń;
  • podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.
 2. Walne Zebranie Członków podejmuje wiążące uchwały bez względu na liczbę uczestniczących w nim osób, o ile Walne Zebranie zostało zwołane zgodnie z § 17.
§ 19.
 
 1. Zarząd Stowarzyszenia jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwalonym statutem i uchwałami Walnego Zebrania Członków. Reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i działa w jego imieniu.
 2. Składa się z 4 osób, tj.: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybieranych przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeb. Decyzje Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu w tym Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictw i składania oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.
 5. (skreślony).
§ 20.
 
Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania;
 • realizacja celów Stowarzyszenia poprzez podejmowanie i wykonywanie uchwał;
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie i skreślanie członków;
 • prowadzenie dokumentacji członkowskiej;
 • planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej;
 • ustalanie wysokości oraz sposobu wnoszenia składek członkowskich;
§ 21.
 
 1. Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą 3 osoby.
 3. Komisja Rewizyjna wybiera spośród swojego składu Przewodniczącego, Zastępcę oraz Sekretarza.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej jednak niż raz w roku. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący.
 5. Decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu.
 
§ 22.
 
Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
 • kontrolowanie działalności Stowarzyszenia (co najmniej raz do roku);
 • ocena pracy Zarządu w tym corocznych sprawozdań i bilansu;
 • składanie wniosków z kontroli i sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków;
 • wnioskowanie o zwołanie Walnego Zebrania Członków;
 • występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień.
 • wnioskowanie o odwołanie Zarządu lub poszczególnych jego członków w razie jego bezczynności.
Rozdział V
Majątek i gospodarka finansowa Stowarzyszenia
§ 23.
 
 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  • składki członkowskie;
  • darowizny, zapisy , spadki oraz środki pochodzące z ofiarności publicznej;
  • dotacje, udziały.
 2. Wymienione wyżej dochody mogą być użyte na realizację wszystkich celów Stowarzyszenia, jeżeli ofiarodawcy nie postanowią inaczej.
 3. Funduszem i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 4. Stowarzyszenie po zarejestrowaniu może prowadzić działalność gospodarczą według odrębnych przepisów. Dochód z działalności gospodarczej może służyć tylko do celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania składników majątkowych Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 24.
 
Uchwały w sprawie zmian Statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
 
§ 25.
 
 1. Uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
 2. W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa cel społeczny, na jaki zostanie przekazany majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia.
§ 26.
 
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.
 
§ 27.
 
Statut Stowarzyszenia wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez KRS Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy.
 
Statut przyjęto podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Polskiego Stowarzyszenia Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych „PERMAF”, odbytego w dniu 11. 05. 2013 roku w Warszawie